Beer Bike Bratislava LOGO

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Túto webovú stránku prevádzkuje Buddy s.r.o., s adresou: Budatínska 79, 851 01 Bratislava, IČO: 35 702 176, IČ DPH: 2021388809, Okresný súd Bratislava I, jednotka Sro / 12077 / B. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ odkazujúce na týchto webových stránkach odkazujú na Buddy s.r.o., poskytovateľovi tejto webovej stránky, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke pre vás, používateľa, a to pod podmienkou, že prijmete všetky uvedené podmienky, zásady a upozornenia..

Všetci na Beer Bike-u sú povinní mať počas celej jazdy pri sebe doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Krátka kontrola pred jazdou je potrebná na overenie vášho veku. V prípade policajnej kontroly Beer Bike-u môže mať užívateľ s neplatným preukazom totožnosti alebo pasom za následok obdržať pokutu od miestnej polície, ktorú si zaplatí dotyčná osoba.

Navštívením našej webovej stránky a / alebo nákupom od nás, sa zapojíte do našich „Služieb“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami („Zmluvné podmienky“, „Podmienky“) vrátane týchto dodatočných podmienok a pravidiel odkazovaných sem a / alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky platia pre všetkých používateľov webovej stránky, vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ

Využívaním našich služieb vyhlasujete, že súhlasíte s Prevádzkovým poriadkom, Spracúvaním osobných údajov, Podmienkami, Bezpečnostnými predpismi a pokynmi Prevádzkovateľa. Ste si vedomí zvýšeného rizika zranenia a ste informovaní o svojich povinnostiach týkajúcich sa vašej vlastnej, ako aj majetkovej a zdravotnej ochrany ostatných účastníkov a tretích strán. Beriete do úvahy odporúčania a príkazy organizátorov a aktívne predchádzate poškodeniu zdravia alebo majetku.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že jazda na Beer Bike-u môže byť pozastavená bez peňažnej náhrady v prípade opakovaného porušenia pravidiel a pokynov prevádzkovateľa. V prípade silného dažďa môže byť jazda prerušená na základe inštrukcií operátora: V tomto prípade sa vykoná ďalšia rezervácia, alebo sa vráti zostávajúca suma peňazí deklarovaná prevádzkovateľom. Beriete tiež do úvahy, že trasa môže byť upravená na základe skutočných podmienok a prevádzky.

Vyhlasujete, že sa budete jazdiť na Beer Bike-u pod obchodným názvom „Beer Bike Bratislava“ www.beerbikebratislava.com, ktorý prevádzkuje spoločnosť Buddy s.r.o., s adresou Budatínska 79, 851 06 Bratislava

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) na vlastné riziko a zodpovednosť, a preto ste si vedomí, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne zdravotné alebo majetkové škody, ak k takémuto poškodeniu dôjde pri jazde a používaní Beer Bike-u. Ďalej vyhlasujete, že ste zdravotne spôsobilý a nemáte žiadne fyzické ani psychické obmedzenia, ktoré by vám neumožnili využívať služby Prevádzkovateľa v súvislosti s jazdou na Beer Bike-u s možnosťou konzumácie alkoholických nápojov. Využívaním našich služieb vyhlasujete a súhlasíte s tým, že nebudete požadovať náhradu škody voči Prevádzkovateľovi, ak dôjde k takémuto poškodeniu pri jazde a používaní Beer Bike-u.

ČASŤ 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Pred prístupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Podmienky.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, sa vzťahujú aj tieto Podmienky. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok zverejnením aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku kvôli zmenám. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po odoslaní akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Súhlasom s týmito Podmienkami prehlasujete, že vo vašom štáte alebo v krajine vášho bydliska ste aspoň vo veku väčšiny, alebo že ste vo veku alebo v krajine bydliska vo veku väčšiny, a že ste nám dali svoj súhlas s povoliť, aby niektorá z vašich maloletých závislých osôb používala túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na akýkoľvek nezákonný alebo neautorizovaný účel a nemôžete pri používaní Služieb porušovať zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy alebo kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb

ČASŤ 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Beriete na vedomie, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môže byť prenesený nezašifrovaný a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny v súlade a prispôsobenie sa technickým požiadavkám prepojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose v sieťach vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať žiadnu časť Služieb, používanie Služieb alebo prístup k Službám alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a tieto Podmienky neobmedzujú ani inak neovplyvňujú.

ČASŤ 3 - PRESNOSŤ, KOMPLETNOSŤ A HODNOTA INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecné informácie a nemal by sa na ne spoliehať, ani sa nesmie používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a poskytujú sa len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

ČASŤ 4 - ÚPRAVY SLUŽIEB A CENY

Ceny našich výrobkov a služieb sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo jej obsah). Za žiadnu zmenu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane.

ČASŤ 5 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne prostredníctvom internetovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky opisy produktov alebo cien produktov sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť na základe vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť akýkoľvek produkt. Akákoľvek ponuka na akýkoľvek produkt alebo službu na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita všetkých produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov zakúpených alebo získaných od vás bude zodpovedať vašim očakávaniam alebo že budú opravené akékoľvek chyby v službe.

ČASŤ 6 - PRESNOSŤ ÚČTOVNÍCTVA A INFORMÁCIE O ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Môžeme, podľa nášho vlastného uváženia, obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané na základe toho istého zákazníckeho účtu, rovnakej kreditnej karty a / alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že urobíme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať vás prostredníctvom e-mailu a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla, ktoré ste poskytli v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho vlastného úsudku zrejme umiestňujú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov skončenia platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. Viac podrobností nájdete v našich Zásadách vrátenia

ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nesledujeme ani nemáme žiadnu kontrolu ani vstupy. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok. akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek súhlasu. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť, ktorá vznikne alebo súvisí s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov, ktoré vám ponúka táto stránka, je výlučne na vaše vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, na ktorých sú nástroje poskytnuté príslušným poskytovateľom (poskytovateľmi) tretej strany, a súhlasíte s nimi.

Môžeme tiež v budúcnosti ponúkať nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a / alebo služby budú tiež predmetom týchto Podmienok.

ČASŤ 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami spojené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že ste im porozumeli skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

ČASŤ 9 - PRIPOMIENKY PRE UŽÍVATEĽA, ZÁVÄZKY A INÉ PODMIENKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, posielate kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (spoločne , „pripomienky“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám postúpite. Nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) reagovať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určíme podľa nášho vlastného uváženia ako nezákonný, urážlivý, výhražný, pornografický, obscénný alebo inak nevhodný alebo porušujúci duševné vlastníctvo akejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky neporušia žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo majetkového práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré ste poslali vy alebo tretia strana.

ČASŤ 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše zasielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

ČASŤ 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OMISIE

Príležitostne sa na našej stránke alebo v Službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke kedykoľvek nepresné bez predchádzajúceho upozornenia (vrátane po odoslaní objednávky).

Neprevádzame žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe ani na žiadnej súvisiacej webovej stránke sa neuvádza žiadna špecifikovaná aktualizácia ani dátum obnovenia, aby sa uviedlo, že všetky informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.

ČASŤ 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIA

Okrem iných zákazov, ktoré sú uvedené v Podmienkach, je zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) žiadať od iných, aby vykonávali alebo sa zúčastňovali na protiprávnych činoch; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, urážať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude mať vplyv na funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zbierať alebo sledovať osobné informácie iných osôb; (i) na spam, phish, farmy, zámienky, pavúky, lezenie alebo škrabanie; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) rušiť alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky za porušenie ktoréhokoľvek zo zakázaných použití.

ČASŤ 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme ani nepredstavujeme, že vaše používanie našich služieb bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše používanie alebo neschopnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli prostredníctvom služby poskytnuté, sú (okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „sú k dispozícii“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek vyjadrenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti pre konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.

Buddy s.r.o., pracovníci, zamestnanci, pobočky, agenti, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého príjmu, ušlých úspor, straty údajov, náhradných nákladov alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už založených na zmluve, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vaše používanie ktorejkoľvek služby alebo produktov zakúpených pomocou tejto služby alebo akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v akomkoľvek obsahu, alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku použitia služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) uverejneného, ​​prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, ak sa o nich informuje. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČASŤ 14 - ODŠKODNENIE

Poskytovateľ služby (konatelia, dohodári, iní členovia tímu poskytujúceho služby a pod.) má právo na odškodnenie vinníkom a to ľubovoľnej ujmy (na zdraví, finančnej ujmy a pod.) vyplývajúcej z porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, dokumentov referencovaných v nich alebo porušenia ľubovoľného zákona.

ČASŤ 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok určí ako protiprávne, neplatné alebo nevymáhateľné, bude toto ustanovenie napriek tomu vynútiteľné v najväčšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok. Podmienky, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ČASŤ 16 – UKONČENIE

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, pretrvávajú po ukončení tejto zmluvy na všetky účely. Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nie sú ukončené ani vami, ani nami. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek vypovedať tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho vlastného úsudku zlyháte alebo sa domnievame, že ste nedodržali akýkoľvek termín alebo ustanovenie týchto Podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a zostanete zodpovední za všetky splatné sumy vrátane dátumu ukončenia; a / alebo vám preto môže odoprieť prístup k našim službám (alebo ich časti).

ČASŤ 17 – CELÁ DOHODA

Neuskutočnenie alebo uplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky a všetky pravidlá alebo prevádzkové pravidlá, ktoré zverejníme na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné zmluvy, oznámenia a návrhy. či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, všetkých predchádzajúcich verzií Podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok nebudú vykladané voči navrhovateľovi.

ČASŤ 18 – VLÁDNY ZÁKON

Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek osobitné dohody, ktorými sme Vám poskytovali Služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

ČASŤ 19 – ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našich webových stránkach. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na naše webové stránky alebo Službu po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok predstavuje súhlas s týmito zmenami.

ČASŤ 20 - REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Objednávateľ môže podať reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od používania Služby. Zákazník je oprávnený telefonicky alebo písomne ​​informovať o žiadosti o reklamáciu.
 2. Zákazník je oprávnený požadovať poskytnuté služby podať reklamáciu nasledovne:
 3. a) Podaním sťažnosti na email info@beerbikebratislava.sk
 4. b) doručením písomnej sťažnosti na adresu prevádzkovateľa
 5. V reklamácii musí zákazník podrobne uviesť svoje údaje

požiadavky a stručne ich odôvodniť. Okrem toho musí priložiť doklady preukazujúce oprávnenosť nároku, ako aj doklad preukazujúci vykonanie služby.

 1. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti, prevádzkovateľ bezodkladne

vyzve navrhovateľa, aby ju doplnil v stanovenej lehote. ak

reklamácia nebude doložená a odoslaná v stanovenej lehote kratšej ako 3 dni, nepovažuje za podanú.

 1. Ak je Zákazník pri používaní služby poškodený na hmotných veciach alebo ľubovolne inak, berie za toto osobnú zodpovednosť svojím vlastným súhlasom s Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Sťažnosti týkajúce sa plnenia povinností prevádzkovateľa podľa tohto článku môže preskúmať Slovenská obchodná inšpekcia.

ČASŤ 21 - Zrušenie objednávky a vrátenie peňazí

Objednávateľ môže zrušiť objednávku najneskôr do 24 hodín pred začatím jazdy. Ak je objednávka zrušená neskôr ako 24 hodín pred jazdou, zákazník má nárok na vrátenie 50% sumy.

Ak zákazník stornuje objednávku viac ako 24 hodín pred jazdou, má nárok na plnú náhradu. Finančné prostriedky sa vracajú výlučne na Účet / Kartu, z ktorej bola služba uhradená.

V prípade žiadosti o vrátenie peňazí nás prosím kontaktujte na info@beerbikebratislava.com

ČASŤ 22 - PRAVIDLÁ NA BEER BIKU

PRAVIDLÁ na pivnom bicykli:

 1. PRÍĎTE PROSÍM TRIEZVY
 2. VŽDY POČÚVAJTE POKYNY VODIČA alebo BARMANA
 3. NEZOSKAKUJTE Z BEER BIKU POČAS JAZDY
 4. NESKÁČTE NA BEER BIKU
 5. NEPIJTE MIMO BICYKLA – riskujete pokutu
 6. NIE JE POVOLENÉ POUŽÍVAŤ ULICIU AKO TOALETU – Počas jazdy je prestávka na toaletu.
 7. ŽIADNE GESTÁ ANI POKRIKOVANIE NA ĽUDÍ

 

V prípade porušenia pravidiel má personál právomoc ukončiť jazdu bez vrátenia peňazí

Všetci účastníci sa zúčastňujú jazdy na vlastné riziko

ČASŤ 23 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám zašlite na adresu info@beerbikebratislava.com